Extern

ยินดีต้อนรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ทุกคน

กรุณาศึกษารายละเอียดในหน้า website นี้ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามอาจารย์ประจำกลุ่มงานได้ทุกท่าน

Google Classroom

Google classroom

รหัสเดือนตุลาคม: 4mkq0sp

เอกสาร/สื่อประกอบการเรียน

Link Download


ข้อตกลงและข้อปฏิบัติเมื่อรับการศึกษาในกระบวนวิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

มอบหมายให้นักศึกษาแพทย์ อยู่เวรฝึกปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ภายใต้การดูแลของอาจารย์แพทย์/แพทย์พี่เลี้ยง เวรวันธรรมดา 5 เวร, วันหยุดราชการ 4 เวร
– วันธรรมดา เวลา 16.00 – 24.00 น.
– วันหยุดราชการ เวลา 8.00 – 16.00 น. ,16.00 – 24.00 น.


ขอให้ Extern ทุกคนจบเป็นแพทย์ที่สมบูรณ์ ด้วยความรักและความปรารถนาดี

…อาจารย์กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน